Privacy Statement

Sinds 25 mei 2018 geeft de Wet algemene verordening gegevensbescherming (AVG) aan wat de rechten zijn van iemand van wie gegevens worden gebruikt en wat de plichten zijn van de instanties of bedrijven die gegevens gebruiken. De AVG is ook van toepassing op eventuele gegevens die worden verzameld via de website van de Nederlandse Ariel Club.

Privacy Statement Nederlandse Ariel Club

Statutair gevestigd in Heeswijk-Dinther, Nederland.

De Ariel club is begaan met de privacy van haar leden. Hieronder hoe we met jou gegevens omgaan. 

Contactgegevens:

http://www.arielclub.nl/ 

Heeswijk-Dinther

Nederland +31 6 54871485

Persoonsgegevens die wij verwerken

Nederlandse Ariel Club verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam

• Adresgegevens

• Telefoonnummer

• E-mailadres

• Bankrekeningnummer

• Geboortedatum 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Nederlandse Ariel Club verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen

• Verzenden van de Red Hunter

• Wij kunnen je bellen of mailen mochten we vragen hebben over je lidmaatschap

• Het afhandelen van jouw betaling 

Bij evenementen wordt afzonderlijk gekeken of afzonderlijke informatie (kenteken nummer, type motor, leeftijd) tijdelijk worden opgeslagen. Na afloop van het evenement worden deze gegevens direct gewist.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Nederlandse Ariel Club bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Bij einde lidmaatschap zullen we je gegevens binnen 6 maanden op nonactief zetten in onze ledenadministratie.  

Nederlandse Ariel Club verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Je gegevens delen we met onze drukker, Bizzprint te Amersfoort. Hiermee hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Nederlandse Ariel Club blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Nederlandse Ariel Club gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Nederlandse Ariel Club.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar secretaris@arielclub.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Nederlandse Ariel Club wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Nederlandse Ariel Club neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met onze secretaris secretaris@arielclub.nl

De penningmeester Ariel Club is de enige die bij de brongegevens kan. De output kan worden geraadpleegd door de bestuursleden en redactie. Deze dump wordt door penningmeester up te date gehouden.